Wybes, Ibel

Geboortenaam Wybes, Ibel
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1676-12-17   Getrouwd met Fredericus Arnoldini

Tietjerksteradeel, huwelijken 1671
Vermelding: Derde proclamatie in 1671
te Rijperkerk, Hardegarijp
Man       : Fredericus Arnoldini afkomstig van Bergum
Vrouw     : Ybel Wybes afkomstig van Hardegarijp

Tietjerksteradeel, huwelijken 1676
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 december 1676
Man       : Fredericus Arnoldini
Vrouw     : Jibeltie Wybes
Opmerking : Op attestatie van Bergum

Getrouwd te Garijp, Suameer, Eernewoude

Fredericus Arnoldini was notaris.
Er bestaat een koopbrief uit 1671, waarin een stuk weiland
gelegen in de Warren verkocht wordt door de erfgenamen
van Catharina Hartmans aan de notaris Fredericus Arnoldini
(archieven.nl).

Opm:
De Warren - vermoedelijk wordt hier de buurtschap
bij Tietjerk in Tietjerksteradeel bedoeld.

1 2 3
Belijdenis 1681-02-25 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1681
Man  : Jan Sioerds
Vrouw: Yebel Wybes
 - Op 25 februari 1681 zij belijdenis
te Oostermeer

Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum

De bijbeltekst van de preek was 1 Cor. 11 : 28

"Maar de mensch beproeve zichzelven, en ete alzóó
van het brood en drinke van den drinkbeker"

De gehele tekst van 1 Cor. 11 : 23 - 29 luidt
(Statenvertaling):

23  Want ik heb van den Heere ontvangen
hetgeen ik ook aan u overgeven heb,
dat de Heere Jezus in den nacht in
welken hij verraden werd, het brood nam,
24 en als hij gedankt had, brak hij het
en zeide: Neemt, eet, dat is mijn lichaam
dat voor U gebroken wordt: doet dat tot
mijne gedachtenis.
25  Desgelijks nam hij ook den drinkbeker
na het eten des avondmaals, en
zeide: deze drinkbeker is het nieuwe
testament in mijn bloed: doet dat, zoo
dikwijls gij dien zult drinken, tot
mijne gedachtenis.
26  Want zoo dikwijls als gij dit brood
zult eten en dezen drinkbeker zult drinken,
zoo verkondigt den dood des Heeren,
totdat hij komt.
27  Zoo dan wie onwaardiglijk dit brood
eet of den drinkbeker des Heeren drinkt,
die zal schuldig zijn aan het lichaam
en bloed des Heeren.
28  MAAR DE MENSCH BEPROEVE ZICHZELVEN,
EN ETE ALZOO VAN HET BROOD EN DRINKE
VAN DEN DRINKBEKER.
29  Want die onwaardiglijk eet en drinkt,
die eet en drinkt zichzelven een oordeel,
niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

Gedeelten uit bovenstaande tekst in de nieuwe
vertaling worden tegenwoordig nog steeds
bij het Avondmaal uitgesproken.
Vroeger moesten de mensen zich terdege beproeven
alvorens aan het avondmaal te mogen gaan.
Wie zich zondig voelde, ging niet.

4

Families

Getrouwd Man Sjoerds, Jan
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1680-07-11 Oostermeer, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1680
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 juli 1680
in Oostermeer
Man : Jan Sjoerds afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Ibel Wybes afkomstig van Bergum

5 6
  Bijz.

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1682
Man : Jan Sioerds
Vrouw: Ybel Wybes
Woonplaats: in buurtschappen
- Op 7 juni 1682 lidmaat

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1682
Man : Jan Sioerds, herbergier
Vrouw: Eebel Wybes
- Op 17 november 1682 vertrokken naar Garijp

Hervormde gemeente Oostermeer, Eestrum

  Kind.
 1. Jans, Simen

Naaste verwanten

  1. Wybes, Ibel
   1. Sjoerds, Jan
    1. Jans, Simen

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Rijperkerk Hardegarijp
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Garijp, Suameer en Eernewoude
 3. K. ter Laan / bewerker 3e druk A.G.C. Baert: Van Goor's Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Bergum