Inleiding

Dit is de genealogische website van Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring. Hier brengen we de resultaten bijeen van het speurwerk naar onze voorouders. De oorsprong ervan ligt in het begin van de 90-er jaren van de twintigste eeuw. Inmiddels is de database enorm gegroeid en omvat nu (midden 2017) bijna drieduizend personen met een eigen pagina en ruim dertienhonderd afbeeldingen.

Van die afbeeldingen ziet u rechts een willekeurig gekozen voorbeeld, elke keer een ander. Door erop te klikken, komt u op een pagina met meer informatie, inclusief koppelingen naar personen in wier historie deze afbeelding een rol speelt.

N.B. In oudere browsers wordt de afbeelding incorrect of in het geheel niet getoond. Beschouwt u dit als een aansporing om de browser te updaten! Het gebruik van een verouderde browser brengt ernstige veiligheidsrisico's met zich mee en moet sterk ontraden worden.

Onderzoeksterrein

In principe beperken we ons tot onze eigen voorouders, zowel langs moederlijke als langs vaderlijke lijn, en hun broers en zusters. Die hebben elk een eigen pagina. Over hen proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen. We beperken ons niet tot de standaard geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensdata, maar proberen de geschiedenis tot leven te brengen door ook zoveel mogelijk andere gegevens bloot te leggen, uit uiteenlopende bronnen, anekdotes te vermelden enzovoort. Ook de plaatsen die een rol hebben gespeeld in het leven van onze voorouders hebben daarbij onze aandacht. Gegevens over levende personen zijn om reden van privacy beperkt. De gegevens zijn in principe gebaseerd op eigen bronnenonderzoek of (voor de meest recente generaties) directe overlevering.

Navigatie

De belangrijkste elementen van de site zijn de gegevens over personen, de locaties, de 'media' (afbeeldingen, documenten enz.) en de brongegevens. Het menu aan de bovenzijde van de pagina's geeft toegang tot deze categorieën.

Daarnaast maken we af en toe een verhaal over het een of andere onderwerp, waarbij we wat meer ruimte geven aan persoonlijke interpretatie en gevoel. Dit is te vinden achter het menu-punt Verhalen.

Om de navigatie te vergemakkelijken, hebben we een in onbruik geraakte gewoonte in ere hersteld: hyperlinks (waarop geklikt kan worden om op een andere pagina te komen) zijn onderstreept!
Vanaf de begintijd van het web hebben webbrowsers als standaard hyperlinks aangegeven door onderstreping van de tekst en een blauwe kleur, maar sinds rond 2010 zien web-designers dit als een storend element in de opmaak - en dus is het vaak raden waar klikken effect zal hebben… 😞

Op enkele uitzonderingen na zijn alle onderstreepte teksten op onze site hyperlinks waarop geklikt kan worden.

N.B. Ondanks dat ze niet onderstreept zijn, zijn ook de namen in voorouder-diagrammen aanklikbaar. Verder verschijnt er, indien beschikbaar, een grotere versie van een afbeelding als erop geklikt wordt.

Iets over de techniek (voor wie het interesseert 😏 )

Toen we begonnen, legden we onze gegevens vast met het genealogieprogramma Scion op de Amiga-computer. Nu gebruiken we het Open Source programma Gramps (Linux) , op het moment in de versie 3.4.9. Dankzij de 'de facto' standaard Gedcom waren de gegevens zonder al te veel problemen over te zetten. Vanuit de Gramps-database genereren we (statische) webpagina's.

Gramps is niet perfect en dat geldt nog meer voor de gegenereerde html-code. Gramps is echter uniek in de zin dat het gericht is op het maken van een verhalende website, in tegenstelling tot de webpagina's die de meeste andere programma's produceren, die eigenlijk weinig anders zijn dan een gemoderniseerde versie van de oud-testamentische geslachtsregisters. 😁 Ook biedt geen ander programma zoveel ruimte voor het implementeren van eigen ideeën als Gramps (enige technisch kennis vooropgesteld): het is Open Source Software!

Voorbeelden van eigen inbreng zijn het tonen van een willekeurig uit de ca. 1300 op de site gekozen afbeelding op de startpagina, de landkaarten bij de locaties en de Wijzigingen-pagina.

Onze website is sinds vele jaren gehost bij Servage, waarmee we goede ervaringen hebben: de beschikbaarheid is hoog en de hoster stelt veel faciliteiten ter beschikking. De site is behalve via IPv4 ook via IPv6 te bereiken.

Rechten

Op feiten (historisch of anderszins) kan niemand exclusieve rechten doen gelden (al zijn er lieden die dat wel menen te kunnen doen!). Verder zouden we dingen niet op het Internet publiceren als we ze voor ons zelf zouden willen houden. Overname van gegevens staat daarom een ieder vrij. Bronvermelding is echter wenselijk, om verificatie mogelijk te maken, én omdat in de reconstructie van het verleden onvermijdelijk een element van interpretatie zit, vooral als het langer geleden is. (Er staan ook waar het de genealogie betreft massa's ‘alternatieve feiten’ c.q. onwaarheden
Een voorbeeld: allerwege wordt beweerd dat Dignus Heit (1815-1840) is overleden op het schip Hippomenes gelegen in het Oosterdok te Amsterdam. Het is juist dat Dingenis/Dignus Heit overleden is aan boord van het schip Hippomenes, en ook heeft dit schip, toen het niet meer zeewaardig was, dienst gedaan als kazerneschip voor de Mariniers, gelegen in het Oosterdok te Amsterdam. In 1840 bevoer het schip echter nog de wereldzeeën; Dignus Heijt is overleden nabij Kaap de Goede Hoop, zoals uit de overlijdensakte blijkt. Meer informatie is te vinden bij Jacob Machielse Heijt (1785-1847).
(Dignus Heijt was geen directe voorouder en informatie over hem is daarom op de site te vinden bij zijn vader.)

op het Internet, die men ook nog eens klakkeloos van elkaar overschrijft!)

Waar het verhalen of afbeeldingen betreft met een eigen creatieve inbreng onzerzijds is een Creative Commons License van toepassing, zie het logo en link onderaan de pagina. Kort samengevat: hergebruik is zonder expliciete toestemming toegestaan, mits onder bronvermelding en niet voor commerciële doeleinden; voor 'afgeleide werken' moet hetzelfde gelden.
Onzerzijds proberen we ook recht te doen aan anderen; materiaal waarop iemand rechten kan doen gelden, publiceren we alleen met toestemming van de rechthebbende en dat vermelden we ook expliciet. Het desbetreffende materiaal mag dus ook niet vrijelijk overgenomen worden. Mocht iemand bezwaar hebben tegen iets dat we op onze site hebben staan, dan vernemen we dat graag.

Wijzigingen

De site is aan voortdurende verandering onderhevig; hij is eigenlijk altijd in bewerking of 'under construction' zoals men dat graag aanduidt. 😏 We corrigeren fouten, voegen nieuwe gegevens toe, enzovoort. Als handreiking aan de terugkerende gebruiker is er een pagina waarop we aangeven wat recent gewijzigd is, overigens alleen voor zover het de persoonlijke pagina's betreft (menupunt 'Wijzigingen' bovenaan de pagina).

Reacties

Reacties worden op prijs gesteld, of het nu gaat om correcties of aanvullingen of om andere vragen of opmerkingen. Op de contactpagina staat een link om ons te bereiken.

Tot slot

Eén van de aardige dingen waar je op stuit bij het onderzoek naar wie je voorouders zijn, is het feit dat ze van her en der komen: uit alle delen van Nederland en Vlaanderen, maar ook uit Engeland (Farret), Duitsland (bijv. Heijt, Melchior, Roseboom), Frankrijk (Loly), Zweden/Italië (Sappelli), … Ons bloed is niet ‘van vreemde smetten vrij’ — we hebben rijke genen! 😏

We hopen dat anderen net zoveel plezier beleven aan deze site als wij zelf.

Menno en Tineke Tjoelker-Schuuring